Köszöntse névnapjukon családtagjait, barátait, ismerőseit! Névnapos ma: Janka, Zsanett , holnapi napon: Angéla, Petronella

enfrdeitptrues
 • 12669696_950522048349843_4542783275893868855_n.jpg
 • 20160706_105121.jpg
 • 20160706_105351.jpg
 • 20160706_105410.jpg
 • bg.menu.jpg
 • P1010219.JPG
 • piac-facebook-httrkp2.jpg
 • SAM_3048.JPG
 • SAM_4083.JPG
 • SAM_4109.JPG
 • SAM_4118.JPG
 • SAM_4779.JPG

NYITVA TARTÁS

HETI VÁSÁR:

Minden szerdán és szombaton

hétfő
07:00 - 13:00
kedd
07:00 - 13:00
szerda
06:00 - 13:00
csütörtök
07:00 - 13:00
péntek
07:00 - 13:00
szombat
06:00 - 13:00
vasárnap
Zárva

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint 76. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a mesterségesen és ellenőrzött körülmények között termesztett gombákra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) gomba: a vadon termő gombafajokhoz (nagygombák) tartozó, szabad szemmel látható gombafajok termőteste;

b) gombatétel: ugyanahhoz a fajhoz tartozó gombákból álló halmaz;

c) friss gomba: az az ép gomba, amely alak, szín és szag tekintetében a fajra jellemző, termőteste károsodást, romlást, bomlást nem mutat;

d) mérgező gomba: az a gomba, amely önmagában vagy alkohollal együtt fogyasztva gyomor- és bélpanaszokat, émelygést, hányást, máj- és vesekárosodást vagy egyéb egészséget károsító hatást vált ki, továbbá halált okozhat;

e) sérült gomba: az a gomba, melyen külső hatástól származó alaki elváltozás, rovar-, csiga-, vagy egyéb rágástól származó alaki változás, folytonossági hiány figyelhető meg;

f) törmelékgomba: külső hatás következtében a gombafajra jellemző eredeti nagyság felénél kisebb darabokra tört gombarész;

g) idegen anyag: a gomba felületére tapadt szennyeződés;

h) lakossági gombaminősítés: a lakosság részére történő gombaminősítés és tájékoztatás;

i) gyűjtési napló: az élelmiszer-vállalkozó által vezetett névre szóló papír alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a gombát gyűjtő élelmiszer-vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, személyi igazolvány számát, valamint fajonként a gomba gyűjtési helyét, idejét és mennyiségét.

2. A gomba-szakellenőri tevékenység

3. § (1) Gomba-szakellenőri tevékenységet végezhet, aki

a) elvégezte az 1. mellékletben szereplő követelményeknek megfelelő gomba-szakellenőri tanfolyamot és sikeres vizsgát tett, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű képesítést szerzett,

b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására.

(2) A gomba-szakellenőr a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) jelenti be a tevékenységét. A bejelentés tartalmazza a tevékenység helyének és időtartalmának megjelölését, valamint a gomba-szakellenőri bizonyítvány számát is.

(3) Gomba-szakellenőri tevékenység végzésére az is jogosult, aki igazolja, hogy 1955-1984 között közép- vagy felsőfokú gombaismerői képzettséget szerzett.

(4) A gomba-szakellenőr a gombaminősítést a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint végezi.

4. § (1) Forgalomba hozni, feldolgozni kizárólag azt a szükség esetén mechanikai úton tisztított, 6. § szerinti gombavizsgálati igazolással rendelkező gombatételt lehet,

a) amely legfeljebb 5%-ban tartalmaz törmelékgombát,

b) amely legfeljebb 10%-ban tartalmaz sérült gombát,

c) amelyben a gombák,

ca) a 2. mellékletben szereplő gombafajok (a továbbiakban: gombajegyzék) valamelyikéhez tartoznak,

cb) - az a) és b) pontban foglalt arányú alaki változáson túl - friss gombák,

cc) idegen anyagtól mentesek,

cd) a fajra jellemző nagyságúak,

ce) legalább 3 cm-es, az őzlábgomba esetében legalább 7 cm-es, a vargánya esetében legalább 5 cm-es, a mezei szegfűgomba esetében legalább 1 cm-es kalapátmérővel, a nyári szarvasgomba esetében pedig 5 g-nál nagyobb termőtesttel rendelkeznek.

(2) A gomba-szakellenőr a gombaminősítés elvégzéséhez szükséges mennyiségű termőtestet felvághat, megtörhet.

5. § (1) A gomba-szakellenőr a mérgező gombát a begyűjtött gombák közül kiválogatja és elkülöníti.

(2) A gomba-szakellenőr emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíti az azonos gyűjtőedényből származó gombatételeket, amennyiben azokból a mérgező gomba egyértelműen nem különíthető el, vagy azok gyilkos galócát tartalmaznak.

(3) A gomba-szakellenőr tájékoztatja az (1), valamint (2) bekezdésben foglalt gomba minősíttetőjét arról, hogy

a) az mérgező, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan, és

b) átadásuk esetén gondoskodik annak gyűjtésére szolgáló megfelelő méretű, biztonságosan zárható hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő hulladékgyűjtőben elhelyezett gomba felhasználást kizáró és környezetkímélő módon történő megsemmisítéséről

a) a munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr munkáltatója,

b) a nem munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr

gondoskodik.

(5) Amennyiben a gomba minősíttetője nem ért egyet a gomba-szakellenőr által elvégzett gombaminősítés eredményével, kifogást nyújthat be a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi hivatalához. Az eljáráshoz a gomba minősíttetője a kifogás elbírálásához szükséges mennyiségű, de legalább 0,5 kg, a tételt reprezentáló mintát köteles biztosítani, melyet a gomba-szakellenőr és a minősíttető közösen zárt le és írt alá.

6. § (1) A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról a gombajegyzék alapján magyar elnevezéssel és mennyiség megjelölésével fajonként, a 3. melléklet I. vagy II. pontjában meghatározott gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombavizsgálati igazolás) állít ki.

(2) A gombavizsgálati igazolás sorszámmal ellátott és kétpéldányos nyomtatvány, amelyből az eredeti példány a gombatételt forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozónál, a másolati példány a gomba-szakellenőrnél marad.

(3) A 3. melléklet I. pontja szerinti gombavizsgálati igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel.

(4) Szarvasgomba minősítése esetén csak abban az esetben adható ki gombavizsgálati igazolás, amennyiben a gyűjtési napló is bemutatásra kerül.

7. § (1) Lakossági gombaminősítést csak a 3. §-ban meghatározottak szerinti gomba-szakellenőr végezhet.

(2) A lakossági gombaminősítés során vizsgált gombát tilos forgalomba hozni.

3. A gomba gyűjtése, minősítése és forgalomba hozatala

8. § (1) A gomba gyűjtéséhez, tárolásához és szállításához olyan eszközt kell használni, amelyben a termőtest nem fülled, nem törik és a szállítás során a gomba a minőségét megőrzi.

(2) Tilos gombát gyűjteni vegyi vagy egyéb egészségre káros anyagokkal szennyezett területről.

(3) Tilos a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban felsorolt védett gombafajok gyűjtése.

(4) A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

9. § A felvásárlás során a gombát friss állapotában a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint kell minősíteni.

10. § (1) Friss gombát emberi fogyasztásra piacon forgalomba hozni csak a gombatétel mellett jól láthatóan kihelyezett, a 3. melléklet I. pontja szerinti gombavizsgálati igazolással szabad.

(2) A gombajegyzékben nem szereplő, emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített gomba forgalomba hozatalát kérelem alapján az MgSzH engedélyezi meghatározott piacra és időtartamra.

(3) A gomba-szakellenőr a gombavizsgálati igazolást a forgalomba hozatal befejezését követően bevonja a forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozótól.

11. § (1) Gombát csak más élelmiszerektől elkülönítve szabad árusítani. Az árusítás során a gombafajokat egymástól is el kell különíteni.

(2) A forgalomba hozatal során a gombajegyzékben csillaggal megjelölt, valamint az MgSzH által a gombajegyzéken kívüli faj esetében előírt felhasználási feltételt a gombavizsgálati igazoláson fel kell tüntetni.

12. § (1) Nem végső fogyasztó részére történő értékesítés esetén az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakon túl a termékkísérő dokumentációnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) - a gombajegyzéknek megfelelően - a gombafaj latin és magyar nevét,

b) a „gyűjtött” megjelölést,

c) a gombatétel mennyiségét,

d) a gombavizsgálat dátumát,

e) a gombavizsgálati igazolás sorszámát.

(2) A termékkísérő dokumentációt a felhasználónak a fogyasztástól számított egy hónapig kell megőriznie.

(3) Vendéglátó létesítményben kizárólag a 3. melléklet II. pontja szerinti gombavizsgálati igazolással rendelkező gombát szabad felhasználni. Az igazolás kizárólag a nem közvetlenül végső fogyasztó részére történő értékesítésére jogosít, és azt a gombából készült étel felszolgálását, valamint a gomba forgalomba hozatalát követő egy hónapig meg kell őrizni.

4. A gombától való megbetegedés, a gomba-szakellenőr felelőssége

13. § (1) Amennyiben az élelmiszer-vállalkozó tudomást szerez az általa forgalomba hozott vagy felhasznált gombától eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, haladéktalanul köteles értesíteni a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát.

(2) Megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszer-vállalkozó köteles a gyanús gombát vagy gombatételt, gombamaradékot, élelmiszermaradékot, tisztítási hulladékot elkülöníteni, valamint az abból készült élelmiszer forgalomba hozatalát, feldolgozását, felhasználását felfüggeszteni.

14. § (1) Az MgSzH a tevékenység végzését azonnali hatállyal megtiltja, amennyiben az ellenőrzés eredménye az, hogy a gomba-szakellenőr a 3. §-ban előírt képzettség nélkül folytatja tevékenységét.

(2) Az MgSzH a gomba-szakellenőr tevékenységét megtiltja, ha olyan élelmiszer-biztonsági, valamint tisztasági hiányosságot észlel, amely

a) az emberi egészséget károsítja,

b) emberi megbetegedést okoz,

c) az emberi egészséget veszélyeztető magatartásból ered, vagy

d) a gombavizsgálatból ered.

(3) A gombaminősítés során bizonyítottan elkövetett hiba miatt bekövetkező gombamérgezés esetén az MgSzH, a vétség súlyának mérlegelését követően a minősítést végző gomba-szakellenőrt a szakellenőri tevékenység gyakorlásától legfeljebb három évre tilthatja el, soron kívüli munkaköri szakmai alkalmassági és egészségügyi vizsgálatra, valamint ismételt szakellenőri vizsgára kötelezheti.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

17. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombának, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a gomba forgalomba hozatala tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

1. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A gomba-szakellenőri tanfolyam követelményei

 

 A

 B

 

 Szakterület

 Óraszám

 1

 Szervezettan, rendszertan

 6

 2

 Élettan, ökológia

 6

 3

 Gombaismeret

 30

 4

 Toxikológia

 4

 5

 Termesztés

 4

 6

 Kereskedelem, tartósítás

 8

 7

 Terepgyakorlat

 48

2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

Élelmiszer-piaci, vásárcsarnok, valamint az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke

 

 A

 B

 

 Magyar név
Latin név

 Árusítási és felhasználási feltételek

 1.

 Cseh kucsmagomba

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 

 Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.

 

 2.

 Fattyú kucsmagomba

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 

 Mitrophora semilibera (DC.) Lév.

 

 3.

 Hegyes kucsmagomba

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 

 Morchella elata Fr.

 

 4.

 Ízletes kucsmagomba

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 

 Morchella esculenta (1) Pers. s. I.

 

 5.

 Pusztai kucsmagomba

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 

 Morchella steppicola Zerova

 

 6.

 Júdásfülgomba

 Csak a rugalmas példányok árusíthatók

 

 Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

 

 7.

 Sárga gévagomba

 A fával érintkező fásodó rész kivágásával árusítható

 

 Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

 a fiatal, puha példány.

   

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 8.

 Sárga rókagomba

 
 

 Cantharellus cibarius Fr.

 

 9.

 Sötét trombitagomba

 
 

 Craterellus cornucopioides (L.) Pers.

 

 10.

 Bronzos vargánya

 
 

 Boletus aereus Bull.

 

 11.

 Ízletes vargánya

 
 

 Boletus edulis Bull.

 

 12.

 Nyári vargánya

 
 

 Boletus reticulatus Schaeff.

 

 13.

 Barna tinórú

 
 

 Xerocomus badius (Fr.) Kühner

 

 14.

 Molyhos tinórú

 
 

 Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.

 

 15.

 Barna gyűrűstinórú

 
 

 Suillus luteus (L.) Roussel

 

 16.

 Sárga gyűrűstinórú

 
 

 Suillus grevillei (Klotzsch) Singer

 

 17.

 Szemcsésnyelű fenyőtinórú

 
 

 Suillus granulatus (L.) Roussel

 

 18.

 Nyárfa-érdestinórú

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 19.

 Sötét érdestinórú

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 20.

 Tölgyfa-érdestinórú

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 21.

 Vöröses nyálkásgomba

 
 

 Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill.

 

 22.

 Késői laskagomba

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.

 

 23.

 Nyári laskagomba

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.

 

 24.

 Erestönkű laskagomba

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland

 

 25.

 Ördögszekér-laskagomba

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Pleurotus eryngii (DC.) Gillet

 

 26.

 Piruló galóca

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 

 Amanita rubescens Pers.

 

 27.

 Fenyő-pereszke

 
 

 Tricholoma myomyces (Pers.) J. E. Lange

 

 28.

 Májusi pereszke

 
 

 Calocybe gombosa (Fr.) Donk

 

 29.

 Lila pereszke

 Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat

 

 Lepista nuda (Bull.) Cooke

 

 30.

 Lilatönkű pereszke

 Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat

 

 Lepista personata (Fr.) Cooke

 

 31.

 Mezei szegfűgomba

 Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es

 

 Marasmius oreades (Bolton) Fr.

 tönkkel

 32.

 Szürke tölcsérgomba

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható.

 

 Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

 A főzőlevet fogyasztás előtt le kell önteni.

 33.

 Téli fülőke

 Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es

 

 Flammulina velutipes (Curtis) Singer

 tönkkel

 34.

 Csoportos tuskógomba

 Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es

 

 Armillaria tabescens (Scop.) Emel

 tönkkel. *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 35.

 Gyűrűs tuskógomba

 Gallérig levágott tönkkel árusítható.

 

 Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 36.

 Déli tőkegomba

 Gallérig levágott tönkkel árusítható

 

 Agrocybe cylindracea (DC.) Gillet

 

 37.

 Erdei csiperke

 
 

 Agaricus silvaticus Schaeff.

 

 38.

 Erdőszéli csiperke

 
 

 Agaricus arvensis Schaeff.

 

 39.

 Ízletes csiperke

 
 

 Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.

 

 40.

 Ligeti csiperke

 
 

 Agaricus benesii (Pilát) Pilát

 

 41.

 Mezei csiperke

 
 

 Agaricus campestris L.

 

 42.

 Nagyspórás csiperke

 
 

 Agaricus urinascens (Jul. Schaeff. et F. H. Møller) Singer

 

 43.

 Karcsú őzlábgomba

 Csak a gomba kalapja árusítható

 

 Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer

 

 44.

 Nagy őzlábgomba

 Csak a gomba kalapja árusítható

 

 Macrolepiota procera (Scop.) Singer

 

 45.

 Dióízű galambgomba

 
 

 Russula heterophylla (Fr.) Fr.

 

 46.

 Kékhátú galambgomba

 
 

 Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

 

 47.

 Ráncos galambgomba

 
 

 Russula vesca Fr.

 

 48.

 Varashátú galambgomba

 
 

 Russula virescens (Schaeff.) Fr.

 

 49.

 Ízletes rizike

 
 

 Lactarius deliciosus (L.) Gray

 

 50.

 Lucfenyvesi rizike

 
 

 Lactarius deterrimus Gröger

 

 51.

 Vörösödőtejű rizike

 
 

 Lactarius semisanguifluus R. Heim et Leclair

 

 52.

 Vöröstejű rizike

 
 

 Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

 

 53.

 Óriás pöfeteg

 Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

 

 Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd

 

 54.

 Pikkelyes pöfeteg

 Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

 

 Lycoperdon utriforme Bull.

 

 55.

 Változékony pöfeteg

 Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

 

 Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

 

 56.

 Fehér szarvasgomba

 Június 10-től október 22-ig hozható forgalomba

 

 Choiromyces meandriformis Vittad.

 *20 perces hőkezelés után fogyasztható

 57.

 Nagyspórás szarvasgomba

 Szeptember 1-től január 7-ig hozható forgalomba

 

 Tuber macrosporum Vittad.

 

 58.

 Nyári szarvasgomba

 Június 15-től január 7-ig hozható forgalomba

 

 Tuber aestivum Vittad.

 

 59.

 Téli szarvasgomba

 November 15-től március 22-ig hozható

 

 Tuber brumale Vittad.

 forgalomba

 60.

 Kátrányszagú szarvasgomba

 Augusztus 1-től január 7-ig hozható forgalomba

 

 Tuber mesentericum Vittad.

 

 61.

 Isztriai szarvasgomba

 Október 1-től január 7-ig hozható forgalomba

 

 Tuber magnatum Pico

 

 62.

 Homoki szarvasgomba

 Csak a fiatal termőtest árusítható

 

 Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. Fisch.

 Augusztus 20-tól november 22-ig hozható forgalomba

3. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

I. A piaci árusításhoz szükséges gombavizsgálati igazolás formanyomtatványa

 A gombavizsgálat helye: ....................................................

 Sorszám: .........................

 GOMBAVIZSGÁLATI IGAZOLÁS
piaci árusításhoz

 ...................................................................................................................................................................................................................
forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozó (lakóhely):..................................................................................................................................
a mai napon ............... kg ..................................................... fajú gombát vizsgálatra bemutatott, melyet emberi fogyasztásra alkalmasnak találtam.

 A következő felhasználási feltételt a gomba-szakellenőr jelöli meg a minősített gomba fajától függően X, vagy + jellel:

 □ A GOMBA 20 PERCES HŐKEZELÉS UTÁN FOGYASZTHATÓ!

 EZEN IGAZOLÁS CSAK A KIÁLLÍTÁS NAPJÁN ÉS HELYÉN JOGOSÍT PIACI ÁRUSÍTÁSRA

 ............................, .......... év ............ hónap ....... nap.

 ..................................................................
gomba-szakellenőr aláírása

II. A vendéglátó-ipari felhasználáshoz, kereskedelmi célú értékesítéshez szükséges gombavizsgálati igazolás formanyomtatványa

 A gombavizsgálat helye: ....................................................

 Sorszám: .........................

 GOMBAVIZSGÁLATI IGAZOLÁS
Vendéglátó-ipari felhasználáshoz / kereskedelmi célú értékesítéshez

 ........................................................................................................................................................................................ vállalkozás által
...................................................................................................................................... cím alatt működő vendéglátó-ipari létesítmény, ..................................................................................................................................... nevű képviselője a mai napon ........................ kg ......................................................... fajú gombát vizsgálatra bemutatott, melyet emberi fogyasztásra alkalmasnak találtam.

 A következő felhasználási feltételt a gomba-szakellenőr jelöli meg a minősített gomba fajától függően X, vagy + jellel:

 □ A GOMBA 20 PERCES HŐKEZELÉS UTÁN FOGYASZTHATÓ!

 ............................, .......... év ............ hónap ....... nap.

 ..................................................................
gomba-szakellenőr aláírása