(letölthető formátum)

Piac működésének szabályzata

I.

 1. A szabályzat célja a VÜZ Nonprofit Kft, mint üzemeltető által működtetett – Keszthely Város Önkormányzata és a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft Vagyonkezelési szerződése alapján - Városi piac rendjének szabályozása.
 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Piacon kereskedelmi, értékesítő tevékenységet folytatókra, a piac területén tartózkodókra és a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra. A Piacfelügyelet ellenőrzéseit, jogszerű intézkedéseit minden érintett fél köteles elfogadni.
 1. A piacon a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltatás és javítóipari tevékenység folytatható. A piac területén tematikus vásárok rendezésére is lehetőség van, melyen a részt venni kívánók a piac működtetőjének elvárásait kötelesek figyelembe venni.
 1. A piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

a)veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt. 110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint;
c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d) gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
e) állatgyógyászati termék, növényvédő szer;
f) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék;
h) barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
i) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek);
j) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;
"k) A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
l) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek.

m)Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat, drága követ alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel rendelkező kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.

 1. Állati eredetű nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl, hal és más ehető vízi állat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet – melyről kereskedő saját költségén köteles gondoskodni – mellett árusítható
 1. A vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.
 1. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő vásáron, piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint.

A kistermelő - mint a 178/2002/EK rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti élelmiszer-vállalkozó - felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, a 178/2002/EK rendelet 18. cikke szerinti nyomonkövethetőség biztosításáért és dokumentálásáért.” Az élelmiszereket szállításuk és tárolásuk során, jellegüknek megfelelő hőmérsékleten, szennyeződéstől védve kell tartani. A kistermelő az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységének - kivéve kis mennyiségű nem állati eredetű alaptermék termelését, vadon termő alaptermék összegyűjtését és betakarítását - megkezdését, tevékenységének lényeges megváltozását, szüneteltetését és megszűnését a gazdaság helye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) kerületi hivatalának (a továbbiakban: illetékes kerületi hivatal) írásban be kell jelentenie, a következő adatok feltüntetésével:

a) a kistermelő neve, címe,

b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye,

c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése.

 1. Gombát csak gombaszakértő által kiállított szakvéleménnyel, az üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani, az üzemeltető erre vonatkozó szabályozása alapján. A gombaszakértői igazolást ellenőrzés esetén be kell mutatni.

.

 1. A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
 1. Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat - az (1) bekezdésben meghatározott termékek kivételével - használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
 1. A vásárló - ha nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében fogyasztónak - panaszát szóban vagy írásban közölheti az üzemeltetővel, illetve a kereskedővel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Az üzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott, a kereskedő az Fgytv. 17/A. § (1) bekezdése szerint megadott elérhetőségeire, a (2) bekezdésben meghatározott elérhetőségeire, a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz, illetve a 4. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenységet végző kereskedő esetében az MgSzH-hoz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltető és a kereskedő köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.
 2. Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a piactérképet a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységek, helyszínek, illetve azok rendeltetésének (üzlet, egyéb értékesítő hely, tárolóhely stb.) pontos megjelölésével,

b) a sorszám szerint a kereskedelmi tevékenységet végzők, bérlők nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát, őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát.

Ezért, minden kereskedő, őstermelő, stb. köteles együttműködni a piacfelügyelet munkatársával, aki a nyilvántartást kezeli. Amennyiben a területbérlő együttműködést megtagadja, a piacon tevékenységet nem folytathat.

II.

 1. A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző személyre és az árusított termékre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és növény-egészségügyi, köztisztasági előírásokat.
 1. Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Unió valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint – a használtcikk piacon a I./10. pontban foglaltak szerint magánszemély árusíthat.
 1. A vásáron és a piacon történő árusításra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzésére a VÜZ Nonprofit Kft jogosult. Az ellenőrzésre jogosultak elsődleges feladata a szabálytalanságok megelőzése és megszüntetése érdekében figyelmeztetés alkalmazása. Az ellenőrzésre jogosultak, ha az általuk tett intézkedés nem vezet eredményre, úgy azonnal tájékoztatják a vásár és piac fenntartójának – azaz a VÜZ Nonprofit Kft – vezetőjét, aki illetve megbízottja a vásár, illetve a piac rendjének megszegőivel szemben, a 2.sz. mellékletben meghatározott       összegű pótdíjat szabhat ki, vagy legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja. A más jogszabályba ütköző cselekmény elkövetése miatt pedig a szükséges intézkedést megteszi.
 1. Az egyéb ellenőrző szervek – pl.: ÁNTSZ, Tűzoltóság stb. - jogosultak és kötelesek a külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket megtenni, amennyiben ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztalnak.
 1. Az üzemeltető jogosult kártérítési eljárást indítani, amennyiben a piacon valaki tiltott terméket árusít, illetve tiltott tevékenységet folytat, és ebből eredendően a VÜZ Nonprofit Kft az őt ért kár teljes összegét áthárítja.
 1. Helyhasználati engedély, illetve helyjegy nélkül árusítani tilos! A helyhasználat jogosságát a működtető köteles ellenőrizni. Nem jogszerű tevékenység esetén a működtető jogosult a jogszerűtlen tevékenység megakadályozására, szükség szerint külső vagyonőr cég, illetve a hatóságok bevonásával.
 1. A piac területén levő építményeket, az árusító asztalokat és egyéb berendezési tárgyakat megrongálni, helyükről eltávolítani tilos! A piacon olyan tevékenységet végezni, mely a környezetet károsítja, és balesetveszélyt okozhat (BMX, autómosás, gördeszka stb.) még a piac nyitvatartási idején túl is tilos végezni. Tettenérés esetén akár a hatóságok bevonásával meg kell akadályozni a tevékenység folytatását, az okozott kárt a szabálysértő köteles megtéríteni.
 1. A helyhasználók az árusítóhelyet és annak közvetlen környékét az árusítás ideje alatt, illetve az árusítást követően kötelesek tisztán tartani, megtisztítani. Az árusítás befejezése után az árus köteles az általa termelt hulladékot összegyűjteni, és a hulladékgyűjtőbe elhelyezni. Amennyiben ehhez műanyag zsák szükséges, annak biztosítása az árus feladata. Ennek elmulasztása esetén pótdíjazás lehetséges, valamint egyéb szankciók is alkalmazhatóak. (lásd. 2.sz. mellékletet) Amennyiben a piac területén szelektív hulladékgyűjtésre lehetőség van, úgy a helyhasználók, valamint az üzletek tulajdonosai és bérlői kötelesek a Szelektív gyűjtés szabályait alkalmazni.
 1. A vásárok és a piac területén a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartása mindenkire nézve kötelezőek.
 1. A helyhasználó az általa okozott kárért az üzemeltetőnek a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel. Az üzemeltető a piac terültén működő árusítóknak, az ott tartózkodóknak (pl. vásárlóknak stb.) 3. személy által okozott kárért nem felelős.

III.

 1. A piac területén rendelkezésre álló árusítóhelyek terhére üzemeltető minden évben évenkénti hosszabbítási lehetőséggel területbérleti szerződés megkötését ajánlja fel a vállalkozások részére. A jogviszony részletes feltételeit a felek között létrejövő szerződés tartalmazza. A helybiztosítási szerződéssel rendelkező a helybiztosítási díjon felül a tényleges, árusítási napokra az 1. sz. mellékletben meghatározott helypénzt köteles fizetni. Az üresen maradt területekre lehetőség van tárgyalásos úton is helybiztosítási szerződést kötni. A területbérleti szerződés adott év március 1. napjától a következő év februárjának utolsó napjáig szól.
 1. A helybiztosítási szerződéssel nem rendelkező vállalkozók helyfoglalása a piac-felügyelőségen történő jelentkezési sorrend alapján történik. Az igénybe vett területre a helybiztosítási szerződéssel nem rendelkező vállalkozók az árusítás napjára (nyitvatartási időre) szóló az 1. sz. mellékletben meghatározott emelt összegű helypénzt – minden megkezdett méter,m2, parkolóhely egésznek számít - kötelesek megfizetni. A padokon, asztalokon illetve alattuk elhelyezett kosárra, zsákra, ládára az 1. sz. mellékletben meghatározott díjtételt kell fizetni.
 1. Helybiztosítási szerződéssel rendelkező vállalkozó, ha aznap a piacon "szabad hely" van, elsőbbséget élvez a helyosztásnál a helybiztosítási szerződéssel nem rendelkező vállalkozókkal szemben, ha ilyen igényét a helyosztás előtt fél órával a piac-felügyelőségnek bejelenti. Amennyiben egy helyre több jelentkező is van, úgy az a fél élvez előnyt, aki rendelkezik más területre, helyre, illetve napra helybiztosítással. Azonos feltételek esetén lehetőség van sorsolásra, melyen a két igénylőn kívül egy tanúnak részt kell venni.
 1. Új árus, aki későbbiekben szeretne helybiztosítási szerződést kötni, jogosult 2 alkalommal kedvezményes helypénz fizetésére, - amely megegyezik a helybiztosítási szerződéssel rendelkezők napi helypénzének összegével - a 2. alkalom után köteles nyilatkozni, hogy a számára felajánlott helyre köt-e helybiztosítási szerződést, vagy elfogadja, hogy a helybiztosítási szerződéssel nem rendelkezőkre vonatkozó emelt helypénzt fizeti, alkalmanként.
 1. A piac területére nyíló üzlet illetve egyéb helyiség tkvi. megjelölésű ingatlanok üzemeltetői (tulajdonosai, bérlői stb.) az ingatlanjaik előtt az ingatlan homlokzatszélességében a piac üzemeltetőjével kötött külön területbérleti szerződés alapján területbérleti díj megfizetése mellett e szabályzatban foglaltak betartásával árusítási tevékenységet folytathat. Az alsó üzletsor előtti parkolók esetében az üzlet üzemeltetője előjogot élvez a parkoló használatára, a működtetővel kötött szerződés alapján.
 1. A helypénzt az árusításra kijelölt és igénybe vett terület elfoglalásakor kell megfizetni, melynek érvényessége a megváltás napján nyitástól-zárásig tart. Az, aki a megfizetett helypénz szerinti területnél nagyobbat foglal el, vagy áruját eltitkolja, a különbözeti díj ötszörösét tartozik megfizetni. A helypénz beszedésére a helypénzszedők jogosultak, hely-jegynyugta ellenében. A helypénzszedők fényképes igazolvánnyal kell hogy rendelkezzenek. A díjtételeket az üzemeltető köteles kifüggesztett hirdetményben közzétenni a piac területén. Az időjárási viszonyok miatt lehetőség van a piacfelügyelő utasítására eltérni az alap díjszabástól, de csak abban az esetben, amennyiben azt minden árus egyformán igénybe veheti az iparcikk területen. Tematikus vásárok esetén az ügyvezető igazgató utasítására, és tudtával lehetőség van díjmentesen is tevékenységet végezni, amennyiben az értékesítés, vagy a végzett tevékenység a vásár szempontjából kiemelten fontos. A díjmentességet az adott vásár külön szabályzatában kell rögzíteni.
 1. Azok a személyek, akik nem a helybiztosítási szerződésben rögzített feltételek szerint illetve helypénz megfizetése nélkül folytatnak kereskedelmi tevékenységet, a piacról időlegesen kitiltásra kerülnek. Az így időlegesen felszabadult árusítóhelyek kiadása – helypénz megfizetése mellett - a piac-felügyelőségen keresztül történik. Abban az esetben, ha a kereskedelmi tevékenységet folytató árusító az adott napi helypénz megfizetéséről szóló bizonylatot – hely-jegy - az üzemeltető által végzett ellenőrzés során nem tudja felmutatni, úgy köteles haladéktalanul a helypénzt ismételten az adott napra megfizetni.      
 1. A piacon helypénz megfizetése nélkül mozgó árusítás sem végezhető. Ezen szabályt megszegőket a piacról ki kell tiltani. A piac területén a koldulás tilos.
 1. A városi piacon önkényesen területet elfoglalók esetében a piacról történő időleges kitiltás szabályait kell alkalmazni.
 1. Az árusítási hely használatára jogosult személyek a "helyüket" áruba nem bocsáthatják, azt másnak semmilyen jogcímen nem adhatják át (térítés nélkül sem), az ilyen ügyletben résztvevő személyek az árusításból kizárásra kerülnek. A piacon biztosított helyeket elcserélni csak úgy lehet, hogy mindkét fél általi lemondó nyilatkozatot, és átvállalói nyilatkozatot mutatnak be, és a hely cseréjét kérvényezik a működtető ügyvezető igazgatójánál.
 1. Ingóságot, építményt csak és kizárólag a napi piac területén lehet felállítva hagyni. Az építménynek minden esetben jó esztétikai állapotban kell lennie. Nem megfelelő esztétikai állapot esetén a sátor, vagy árusító asztal tulajdonosát írásban kell értesíteni a felújítás szükségességéről. Amennyiben a sátor, vagy árusító asztal tulajdonosa, üzemeltetője nem javítja ki, abban az esetben a piac üzemeltetőjének jogában áll a sátrat a sátor tulajdonosának, üzemeltetőjének költségére lebontatni, és elszállíttatni a VÜZ Nonprofit Kft Csapás úti műszaki telepére, ahol a bontási és szállítási költség megfizetése után elszállíthatja.
 1. A piacon építmény vagy más műszaki berendezés (sátortartó, eresz, tetőtoldó) csak előzetes üzemeltetői hozzájárulással létesíthető, változtatható meg.
 1. A városi piac területén lévő utaknak, közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról és a hulladék elszállításáról az üzemeltető, illetve annak alvállalkozója gondoskodik. A piacra nyíló magántulajdonú üzletek, egyéb helyiségek üzemeltetői kötelesek a fenti hulladékszállítási és köztisztasági szolgáltatásért az adott üzlethelyiségben keletkező hulladék mennyiségétől függően a 1. sz. mellékletben megadott áron hulladékgyűjtő zsákot megvásárolni az üzemeltetőtől.

Az üzemeltetőtől vásárolt zsák hiányában hulladék nem helyezhető el a piacon kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetekben és tárolóban. Az illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségétől függően a 1. sz. mellékletben meghatározott pótdíj fizetendő.

IV.

 1. A városi piac területén hangosító berendezés működik. A berendezést reklámozási célra is igénybe lehet venni. A hirdetés tartalmáért a "Gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv." alapján a reklámozó teljes felelősséggel tartozik. A hirdetést - a piac-felügyelőségen – hangkazettán, illetve cd-n lehet leadni max. 1 perc időtartalommal. A hirdetés lejátszását indokolt esetben a piac-felügyelőség megtagadhatja.
 1. Élelmiszer piac a hét minden napján a 3. sz. mellékletben rögzített helyen az alábbi időpontokban kerül megtartásra:
  1. Május 1-től szeptember 30-ig, 7-15 óráig,
  2. Október 1-től április 30-ig, 7-14 óráig.
 1. A heti szerdai, szombati kirakodóvásárt a 3. sz. mellékletben rögzített helyen az alábbi időpontokban kerül megtartásra:
  1. Május 1-től szeptember 30-ig, 7-15 óráig,
  2. Október 1-től április 30-ig, 7-14 óráig.
 1. Napi kirakóvásár (vegyes tevékenységű kiskereskedelem) kizárólag a 2. sz. mellékletben rögzített területen tartható, 7-15 óra között (kivétel szerda, szombat).
 1. Használtcikk piac minden hét vasárnapján 7-12 óráig kerül megrendezésre. A használtcikkek árusítása 2. sz. mellékletben rögzített helyen a piacfelügyelő kijelölése alapján folytatható.
 1. Az eladásra szánt áruk gépjárművekkel történő beszállítása, és azok elhelyezése a vásár és piac kezdő időpontját megelőzően egy órával kezdődhet meg. A piac nyitvatartási idejét követően az árusok, áruszállítók gépkocsijukkal, utánfutóikkal csak ki- és berakodás ideje alatt (max. 1 óra) tartózkodhatnak az áruszállításra kijelölt területeken. A piac közlekedési útjait, valamint a piac parkolójának közlekedési útjait gépjárművel, utánfutóval, göngyöleggel, áruval eltorlaszolni nem lehet. Az árusítás befejezése legkorábban 13 órától kezdődhet meg, de rendkívüli időjárási viszonyok esetén, vagy a piacfelügyelő engedélyével az időpont megváltoztatható.
 1. Azon gépkocsik, utánfutók, melyek – a rendezvénytéren található mozgó árusok kivételével- az árusítóterületet nem hagyják el, és arról írásos engedéllyel nem rendelkeznek, úgy szabálysértési jegyzőkönyv kiállítása mellett a 1. sz. mellékletben meghatározott pótdíjat kötelesek megfizetni.
 1. Az árusító személyek a piac területét a nyitvatartási időt követő 1 órán belül kötelesek elhagyni az árusításra felhasznált mobil szerkezetek (sátorvas, asztal, stb.) elszállításával együtt.
 1. Az árusok egymás tevékenységét nem akadályozhatják és nem zavarhatják. Az árusítóhely területénél nagyobb területen (felfestésen túl) a termék bemutatása is tilos!
 1. Iparcikkek asztalon történő árusítása esetén az áru esőtől, naptól történő védelme megengedett, de az áru csak az asztal területe fölé helyezhető el. Napernyők kihelyezésekor fokozottan figyelni kell, hogy az ne zavarja a szomszéd árusítását. Napernyő maximum 40 cm-rel lóghat ki, és magassága meg kell, hogy haladja a190 cm-t.
 1. Nyitvatartási időn túl a piacon árusítani tilos!

V. 1. A piac parkolóját – abban az időszakban amikor a parkoló területe nem árusító helyként (piacként) működik - fizető parkolóként működteti a piac üzemeltetője. Parkolási díjat a beléptető sorompónál kapott parkolójegy segítségével a parkoló területén kihelyezett kassza automatáknál, vagy a Piac téren található Parkolási Iroda ügyfélszolgálatán lehetséges megfizetni. Az első megkezdett óra díjmentes. A parkolót igénybevevők havi, illetve éves bérletet vásárolhatnak. A parkoló automaták helyét, és díjtételét jól láthatóan kell jelezni. A parkoló minden év május 15. és szeptember 15-e közötti időszakban (azaz a szezonban) minden nap 8-18 óra között, szezonon kívül télen hétfőtől szombatig 8 -16 óra közötti időszakban díjköteles.

Munkaszüneti napokon és a szerdai és szombati piacnapokon a parkolás díjmentes.

 1. A parkolás rendjét e szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.

VI.

 1. A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket a piac üzemeltetője a VÜZ Nonprofit Kft és az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenőrzésre - eltérő szabályozás hiányában - az államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
 1. A vállalkozók az általuk árusított termékek eredetét, minőségét, mennyiségét az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelesek igazolni a helyszínen tartott bizonylattal, tanúsítvánnyal, az ellenőrzésre jogosultaknak.
 1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a 55/2009. (II.13.) Kormányrendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. Jelen szabályzat 2013. március 1-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi szabályozások hatályukat vesztik. Az üzemeltető jelen szabályzatot minden év március 1-ei hatályba lépéssel köteles felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani.

VII.

Gombaárusítás csak a kijelölt időben lehetséges. Az eladó az árusítási szándékát az árusítási nap előtt legalább 1 munkanappal köteles jelenteni a piac üzemeltetőjének a gombaszakértői vizsgálat elvégzése érdekében.

Igény esetén szerdán, szombaton a piac nyitvatartási ideje alatt gombavizsgáló szakellenőr működik a Piacfelügyelőség épületében, kizárólag ezen időtartam alatt engedélyezett a gombaárusítás.

A gombaszakértő csak az árusok tételeit köteles minősíteni, melyről igazolást állít ki. Az igazolásnak tartalmazni kell az árus nevét, a vizsgálat napját, a fajtánkénti mennyiséget, és aláírásával igazolja a gomba ehetőségét. Ellenőrzés során, valamint a vevő kérésére az igazolást be kell mutatni. Fenti időn kívül a gomba árusítása tilos!

Keszthely, 2014. március 1.

                                                                           

                   Göncz Attila sk.

                                                                                           VÜZ Nonprofit Kft

Mellékletek:

 1. sz.: Díjak, pótdíjak
 2. sz.: termékárusítás helyéről
 3. sz.: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 21/2007. (IV. 27.) rendelete a parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről

1. számú melléklet

I. Díjak mértéke (Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

a. Területbérleti díjak (éves: minden év március 1 és következő év február utolsó napja között)

                  aa. Élelmiszer és Virágpiac

                             - Fedett élelmiszerpiac:                                             24.000 Ft/m

                             - Árusító terasz:                                                       45.000 Ft/terasz

                             - Árusító pavilon:                                                     85.000 Ft/pavilon

                             - Rendezvénytér autó (egység mérete:2,5*5,5 m):      45.000 Ft/egység

                             - Rendezvénytér asztal                                              24.000 Ft/m

                  ab. Iparcikk piac

                             - Kézműves termékek árusítására kijelölt terület :         24.000 Ft/m2

                             - Parkolóhelyek területén (2,5 m*5,5 m)                     45.000 Ft/parkoló                              - Arany J. u-i bejárat           (2,5 m*5,5 m)                         43.000 Ft/egység

                             - Árusító pavilon (napi sor)                                       105.000 Ft/parkoló

     

      b. Napi helypénzek területbérleti szerződéssel rendelkező árusoknak

                  aa. Élelmiszer és Virágpiac

                             - Fedett élelmiszerpiac:                                                200 Ft/m

                             - Árusító terasz:                                                         1.000 Ft/terasz

                             - Árusító pavilon:                                                      1.000 Ft/pavilon

                             - Rendezvénytér (egység mérete:2,5*5,5 m):            1.000 Ft/egység

                             - Rendezvénytér asztal                                                 200 Ft/m

                  ab. Iparcikk piac

                             - Kézműves termékek árusítására kijelölt terület :        200 Ft/m2

                             - Parkolóhelyek területén (2,5 m*5,5 m)                   1.000 Ft/parkoló                                - Arany J. u. bejárat (2,5m*5,5 m):                                    1.000 Ft/egység

                             - Árusító pavilon (napi sor)                                       3.000 Ft/pavilon

c. Napi helypénzek területbérleti szerződéssel nem rendelkező árusoknak

                  aa. Élelmiszer és Virágpiac

                             - Fedett élelmiszerpiac:                                             600 Ft/m

                             - Rendezvénytér (egység mérete:2,5*5,5 m):            3000 Ft/egység

                             - Árusító terasz:                                                         3.000 Ft/terasz

                            

                  ab. Iparcikk piac

                             - Kézműves termékek árusítására kijelölt terület :       24.000 Ft/m2

                             - Parkolóhelyek területén (2,5 m*5,5 m)                   24.000 Ft/parkoló                              - Arany J. u

d. Napi helypénzek használt cikk árusítására (csak vasárnap)

                             - Parkolóhely (2,5 m*5,5 m)                                     200 Ft/parkoló

      e. Hulladékgyűjtő zsák díjai (tartalmazza a hulladékszállítás díját is)

                             - 110 literes                                                                750 Ft/zsák

                             - 55 literes                                                                  400 Ft/zsák

II. A piac rendjét és rendelkezéseit megszegőkkel szemben kiszabható pótdíjak mértéke:

a.) 2.000,- Ft pótdíj alkalmazható

- mobil szerkezetek el nem szállítása esetén

- az árusítás során keletkezett hulladék el nem szállításáért

- a szerdai és szombati hetipiac zárási idejét szabályozó rendelkezés megszegéséért

b.) 5.000,- Ft pótdíj alkalmazható

- tiltott parkolásért

- mások árusítói tevékenységének zavarásáért és akadályoztatásáért

- a kijelölt vagy szerződésben rögzített területnagyság túllépése esetén

- az asztalon történő árusítás szabályainak megszegéséért

- az üzleti kitelepülés engedély nélküli folytatása vagy a 8. § (5) bekezdésében rögzítettek megszegéséért

- a hulladékkezelés megsértéséért rögzítettek megszegéséért

- a piac nyitvatartási idején túli árusításért

c.) 10.000,- Ft pótdíj, valamint kitiltás alkalmazható

Tiltott áruk értékesítéséért és a kormányrendeletben meghatározott tiltott tevékenységek folytatásáért.

A bekezdésben fel nem sorolt, de egyéb jogszabályba ütköző szabálysértések esetén kiszabható pótdíj a 55/2009. (III.3) Kormányrendelet alapján történik.

 

2. sz. melléklet

 

ÉLELMISZER ÉS VIRÁGPIAC

 

 

 

 

 IPARCIKK PIAC