Béke folyó fogyás. A kiszáradó világ


Békés, Intensivebbé kell tennünk tehát mezőgazda­ságunkat, ezzel kapcsolatban meg kell hono­sítanunk a mezőgazdasági s az azzal kap­csolatos gyáripart, hogy a nép megélhetésé­nek tág teret nyissunk s biztosítsuk az által a társadalom egyensúlyát s lakosságunk és hazánk erősbödését. Béke folyó fogyás népszámlálásnak ezen szomorú adata mellett még egy másik sajnos jelenségre is rá mutat, melyet a népszámlálás statisztikája tár elénk. Hanyatlott a múlt évtizedben, habár kis mérvben — vármegyénk magyar­ságának szaporulata is.

Csekély e fogyás, de az a megdöbbentő, hogy e tekintetben egyátalán lehetséges megyénk­ben hanyatlás.

Fogyni akarsz? Íme 14 zamatos zöldfűszer, ami segít

Kultúránkat temérdek nép­iskola, 3 gimnázium viszi előbbre, hatósá­gaink érzülete e részben kétségtelenül példa­adó, a lakosság túlnyomó többsége magyar, a többség assimiláló erejének foko­zatosan évtizedről-évtizedre erősebben hatni kellene, s az utóbbi évtizedben mégis ha­nyatlás mutatkozik e részben. Ennek már nem lehetnek általános, csakis helyi okai. Nemzeti létünk alapja a magyar nép széles rétege, melynek szilárdságától, megbonthat- lan egységétől függ jövőnk biztonsága, ke­resnünk és orvosulnunk kell tehát, — ha bármily csekély is, — a nemzeti hanyatlás okait.

Lehet e hanyatlás csak látszólagos vagyis az anyanyelvnek, mely a nemzetiségi osztályo- zásjmeghatározásának alapjául vétetett, a leg­utóbbi népszámlálás alkalmával, merev meg­állapításán, túlhajtott tárgyilagossággal való beírásán alapuló. Lehet részben, idegen ajkú felföldiek tényleg tapasztalt nagyobb számú béke folyó fogyás tót népességgel biró közsé­geinkbe, de lehet az idegen ajkú anyanyelv ily tömegesebb bevallásának oka a nemzeti­ségi öntudat mesterséges felköltése is egyes helyeken.

Megállapítani a valódi okot nagyon nehéz, alig lehetséges. Védekeznünk kell tehát jövendőre mindhárom irányban. Fokozódó erővel kell törekednünk összes népiskoláink tannyelvének magyarrá tételére, iskoláink, gimnáziumaink, állami tanintézeteink még nagyobb szaporítására, hatóságainknál kizá­rólag a magyar nyelv használatára, a beván­dorlások szigorú nyilvántartására s korláto­zására, a nemzeti érzületnek minden táma­dástól s aknamunkától való megvédésére; s ha minden vonalon eleget tettünk hazafiul kötelességünknek: a jövendő népszámlálás, melyet különös körültekintéssel kell majdan az anyanyelvi viszonyok pontos megállapí­tása tekintetében végrehajtani, a magyarság örvendetes szaporodásáról fog bizonnyal be­számolni.

Egyébként a statisztikai adatokból ki- tünőleg, legrosszabbnl halad a béke folyó fogyás Tótkomlóson, ahol a lakosság 47 százaléka azt vallotta, hogy nem tud magyarul, Két- egyháza 46, Szarvas 36, Csaba 32, Kondoros 17 százalékkal, stb. Elszeretett volna tűnni.

Hátra fordult, hogy induljon, de ekkor eléje termett diáktársa, Kamoly. Hatalmas lapda volt a kezé­ben s pajkosan köszöntötte. Siliskának ajkán fagyott a szó, ajkai összeszorultak, könnybe lábadt szemekkel nézett társára, nem tudott beszélni. Aztán is nehezen béke folyó fogyás — Hát te mit keresel'itt? Nem tanitsz senkit, sehol sem dolgozol?

béke folyó fogyás

Szegény, azt hitte mindenki úgy él, mint ő! Egy cseppet sem béke folyó fogyás rá! Csak most kaptam apámtól ezt a lapdát, nézd, ugy-e szép? Nyolcz forint! A har­madik czipőt koptatom vele. Siliska szökött tőle, az meg nem igen tar­tóztatta, nem jó pajtásra lelt benne : nagyon bus 1 Tovább haladt, de nem birt sokáig.

Forgott körülötte minden, majd elszédült.

Toman Diet Békéscsaba - Toman Diet - Toman szalonok

Uey kezdte érezni, hogy 6 nem az az Isten teremtés, mint más. Mi bűne lehetett neki? Neki támaszkodott egy nagy fának és ott elkábult. Vígan rúgták körülötte a lapdát, nem vet­ték azok ót észre.

De észrevette a lapda, talán még meg is sajnálta. Egy tévesztett rúgással neki esett Siliska gyomrának s az eszméletlenül esett össze. Csirip, csirip! A mentökocsi vitte el s harmadnapra meghalt.

Kimentem a temetésére, más úgy sem ment a kocsija után. De minek is?

Fogyaszd őket kúraszerűen: 1 héten keresztül naponta tegyél az ételedbe 2 evőkanálnyit az adott fűszernövényből, vagy készíts teát ugyanebből a mennyiségből! Medvehagyma Csökkenti a koleszterinszintet.

Nélküle is épp úgy forog tovább ez az óriási sár-glóbus! Mit árt egy ily gépezetnek, ha egy morzsikája kihull? Az emberek szivére pedig ne számítsatok!

béke folyó fogyás

Ez volt a Siliska diák históriája! Megemlíti még a jelentés, hogy a me­gyei lakosság Fogyott a múlt évtizedben az ev. A nemzetiségi adatokkal kapcsolatosan felemliti, hogy adott esetből kifolyólag meg­keresést intézett a gör. Az A javaslat­nak szükségleti részében koronát tesz ki a tisztviselő és segédszemélyzet fize­tésére és lakáspénzére felvett összeg; ez a tétel koronával kisebb, mint ez évben volt, amennyiben a béke folyó fogyás és pénz­tári alkalmazottak javadalma fo ti fogyáshoz az eddigi szükségletből.

A szolgaszemélyzet illetményeit eddigi összegében vette fel a javaslat, mert már a béke folyó fogyás évben is mutat­kozott a szolgák szaporításának szüksége és a jövőben is szükség lesz a jelenleg alkal­mazott szolgákra. Ugyancsak a hivatolt tör­vény életbelépte folytán apadt az irodai szükségletek előirányzata koronával, az úti átalányok rovata és az úti költsé­gek rovata koronával.

A szükségleti rész egyes rovataiban a mutatkozó nagyobb kiadásokhoz képest kisebb mérvben emelke­dett az előirányzat a szolgaszemélyzet ruhá­zata, a világítás és a telefon előfizetés czimü rovatoknál.

A fedezeti részben legnagyobb az apa­dás az állami javadalmazás rovatánál, mely a folyó évi korona helyett koronával, tehát koronát tevő keve­sebb összeggel vétetett fel, töröltetvén abból a belügyminiszter által az államosítás követ­keztében jövőre már nem igényelt összeg.

További részeiben csak még egy változást mutat a költségvetés e cziine, nevezetesen a közúti alapnak az ambuláns számvevő fizetéséhez való koronás hozzájárulása a fedezeti részből szintén töröltetett. A költség- vetésnek az állandó választmányi javaslatban foglalt további indokolása némely, az e tárgyban kiadott belügyminiszteri rendelet­ben csökkenteni kívánt kiadásnak jövőben való szükségességét bizonyítja. A fedezeti részben ez idén is koronával van fel­véve a közigazgatási pótadóból várható jö­vedelem, a mely 1 százalékos pótadó kiveté­sére, úgy mint eddig, a jövő évben is szük­ség leend.

  1. Fogyás MTF
  2. Budapest Diabetes Szimpózium keretében.

A költségvetéssel törvény szerint kap­csolatosan kerül tárgyalásra az állandó választmánynak az a javaslata, mely egy vár­megyei közszükségleti alap létesítésére irányul. Békésvármegye törvényhatósági közgyű­léseiben ugyanis már régi idő óta sajnálatos kónyszerhelyezeteket teremtett az az állapot, hogy a vármegyének semmi oly alapja nin­csen, amely törvény szerint megállapított, határozott rendeltetéssel nem bírna és igy a vármegyének bármiféle hazafias, kegyeleti, közművelődési, közgazdasági, vagy jótékony- sági kiadása merült fel, a közönségnek attól legjobb akarata daczára is elzárkózni, vagy arra külön pótadót megszavazni kellett.

béke folyó fogyás

Ez a helyzet eredményezte legutóbb az u. Erzsébet pótadó kivetésének szükségességét és ez volt oka annak, hogy az utóbbi évek­ben a vármegye az említett természetű czé- lokra adományt kérő megkereséseket eluta­sítani, vagy a vármegye méltóságához nem illő összegű adománynyal kielégíteni volt kénytelen.

Így fogyj vércsoport-diétával!

Ily körülmények között már ré­gebben foglalkozik vármegyénknek a köz­ügyek iránt érdeklődő közönsége azzal az eszmével, hogy ily zsírégető sfd dawkowanie nem látható kike- riilhetlen kiadások fedezésére egy alapot lé­tesítsen és újabban, a mikor a házipénztárt terhelő kiadások szaporodásával már ez alapra épen nem lehet számítani, de annak rendel­tetésétől való elvonása tulajdon képen tör­vényellenes s a minister által soha sem en gedélyeztetik, ennek a tervnek megvalósí­tása elodázbatlan szükségként jelentkezik.

A terv szőnyegre hozatalának erős impulsust adott a vármegyének a februári közgyűlés­ben hozott határozata, hogy volt nagynevű főispánjának Beliczey Istvánnak arczképét a vármegyeház nagyterme részére megfesteti, melynek felül bírálatakor azonban a inás fe­dezet hiányában e czélra kijelölt két pénz­tárnak : a házipénztárnak és a házi tartalék alapnak terhére a belügyminister ismételt felirat daczára sem engedte a költségeket utalni, miből folyólag a béke folyó fogyás ismét abba a sajnálatos kényszerhelyzetbe jutott, hogy elodázhatlan kegyeletes határozatát alkalmas alap hiányában nem tudja végrehajtani.

A vármegyének pedig ennek a kiadásnak fede­zéséről mulhatlanul gondoskodni kell, de ta­pasztalat szerint is tudvalevő, hogy nap-nap után fordulnak elő esetek, melyeknél meg­felelő anyagi áldozat hozatala elől a várme­gyének kitérni nem lehet, nem szabad.

Ez okból a már tovább nem halasztható ügyet a törvényhatóság elhatározása alá terjeszteni kell, miért is az állandó választmány azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy mint azt más vármegyék magas pótadó ki­vetéssel már megtették, egy vármegyei köz­szükségleti alapot létesítsen, erre a czélra vessen ki három éven át egy százalék pót­adót és az alapnak kamatjövedelmét állandó kiadásokra le nem kötvén, mindenkor az időnként felmerülő hazafias, kegyeleti, köz- gazdasági, közművelődési, vagy jótékony, ál­talában oly czélu elkerülhetlen kiadások fe­dezésére használja fel, melyekre meglevő pénz­tárait fel nem használhatja.

A törvényható­ság nem térhet ki ez elől a kényszerű áldo­zat meghozatala elől, melylyel egyszer és mindenkorra sanálja a jelenlegi béke folyó fogyás helyzetet és egy megfelelő alap birtokában fel lesz mentve attól, hogy felmerülő esetek ben külön-külön adóztassa meg magát és az egész befolyó adót a szükségletre felhasználja.

És bár súlyos dolog ez az önadóztatás, mi hisszük, hogy a vármegye közönsége nem csak a parancsoló szükség által kényszerítve, de okos előrelátásból is meg fogja hozni ezt a — más vármegyékhez képest még mérsé­keltnek mondható — áldozatot, amelylyel ma­gának egy mindenkorra megmaradó tekinté­lyes vagyont teremt és barmikor előforduló kiadásai fedezésére állandó jövedelmet biztosit.

A községjegyzői nyugdíjintézetnek teljesen uj alapokra fektetése és e czélból a vonat­kozó szabályrendeletnek megfelelő módosítása szintén túl sok zsírégető készülék mellékhatásai tárgya leend a közgyűlésnek.

A szabályrendeletnek átdolgozását főleg két körülmény teszi megokolttá. Egyik az, hogy a szabályrendelet főbb intézkedéseiben elavult, sem az állami, sem a vármegyei nyugdijszabályzattal nincs Ö6szhangzásban, a másik, hogy a nyugdíjalap a reá váró fel­adatoknak megfelelni nem képes és.

A jelenleg érvény­ben álló szabályzat szerint nem a jegyzők fizetése képezi a nyugdíjjogosultság alapját, hanem a jegyzők osztályokba vannak osztva, melyekben a teljes nyugdijösszeg messze alul marad a törzsfizetésen, azonkívül az özvegyek és árvák és sokkal kedvezőtlenebb elbánás­ban részesülnek, mint akár az állami, akár a vármegyei alkalmazottak özvegyei és árvái.

béke folyó fogyás

Az uj szabályrendelet első sorban ezeket az anomáliákat szünteti meg és a jegyzők nyug­díjigényét a tözsfizetés nagyságához képest szabályozván, minden intézkedéseiben az állami és vármegyei béke folyó fogyás képest mó­dosul. Az alap költségvetésében mutatkozó hiányt a javaslat a községek hozzájárulásá­nak csekély mérvű felemelésével kivánja el­oszlatni. A községek eddig kor. A közgyűlés egyéb közérdekű tárgyával jövő számunkban foglalkozunk. T aniigy. Uj gazdasági iskola.

A mezőberényi gazdasági ismétlő-iskola ez év októberébeu már megnyílik. Rezei Szilviusz kir. Megállapodtak abban, hogy a felajánlott földterületet rögtön átadják a gazdasági iskolai ta­nítónak kezelés végett. Beszerzik azonkívül a leg­szükségesebb gazdasági eszközöket. Az iskolát azon­ban csak részben lehet megnyitni, miután nincs jmég.

A jövő év tava száig a tanitó csupán a gazdasági szaktant fogja előadni; béke folyó fogyás többi tantárgyak megmaradnak a fele­kezeti iskolák körében. A tanítás pedig a községi polgári iskola egyik tantermében történik hetenként háromszor. Egy pályázó.

  • Mx3 kávé fogyni
  • 2 hónap elveszíti a testzsírt
  • Nemo súlycsökkentésre kész számológép
  • Fogyni akarsz? Íme 14 zamatos zöldfűszer, ami segít | keszthelyipiac.hu
  • Nyomtatóbarát változat Ahogy napfény vagy levegő, úgy víz nélkül sincs élet.
  • Rosszul szeretne fogyni
  • Egy folyó, két ország, majdnem azonos névvel, szomszédok, mégis két különböző múlt és jelen.

Ma a sok eszkimó és kevés fóka korszakában igazán szinte hihetetlenül hangzik, hogy a békési tanyai iskoláknál szervezett tanítói állásra kétszeri meghirdetés után is csak egyetlen egy okleveles pályázó, Szotyori József jelentke­zett, akit aztán meg is választottak borosgyáni tanitónak. Uj iskola Békésen. A békési községi iskola­szék legutóbbi ülésén hatvan roszerdei lakos kérel­mére elhatározta, hogy egy roszerdőo állítandó iskolára vonatkozólag pártoló felterjesztést tesz a képviselőtestülethez.

Békés, A gyulai kir. A békéscsabai Rudolf fogyni nasium kormányzó bizottsága a legutóbb tartott gyűlésén a classica-philologiai tanszékre Freitag János dr. Az olcsó sör hatása.

RoBzerdőn tanköteles wan, akikre az iskoláztatás feltétlenül kívánatos. A vármegye virilisei. A vármegyei igazoló választmány Keller Imre elnöklete alatt tegnap ülést tartott, a melyben a vármegyei legtöbb adót fizetők névjegyzékének összeállításával foglalkozott.

A lapunkban már közölt ideiglenes névjegyzékbe felszólamlása alapján felvette dr. Salgó József, Schwarz Fercncz, Justh Gyula ób gróf Almásy Tasziló; kiha­gyattak a névjegyzékből, mint választott bizottsági tagok : dr. György BékéscsabaEndrész András Gyula. Zahorán György Béke folyó fogyásTímár J. Szabó Sándor Békés. Ekként a névjegyzék most gróf Wenckheim Géza kor. Szabd Sándor kor.